Past Presidents

1990 – 1992Dr.C.P.Giri
1992 – 1994Ravendra Sivayogasundaram
1994 – 1996Jeevahan Ratnam
1999 – 2000Jeevahan Ratnam
2000 – 2001Jega Shanmuganathan
2001 – 2001Prakashan Sanmuganathan
2001 – 2004Jeevahan Ratnam
2004 – 2006Umapathy Pasupathy
2006 – 2013Vasudevan Mahadevan
2013 – 2013Gnanalingam Tharmalingam
2013 – 2014Pradeep Subramanium
2014 – 2015Elanko Ratnasabapathy
2015 – 2016Prakash Jeevaratnam
2016 – 2017Jega Shanmuganathan
2017 – 2018Jeevahan Ratnam
2018 –           PrakashanShanmuganathan